# از_راه_بزن_بیرون_ای_رند_خطر_پیشه__از_خاک_سکون_بر_ک